Uslovi korišćenja Web shop-a

USLOVI ZA KORIŠĆENJE WEBSHOP APLIKACIJE

Premium osiguranje a.d. omogućuje Vam da putem webshopa ugovorite osiguranje iz vrsta putničko-zdravstveno osiguranje, imovina i/ili asistencija na putu.

U nastavku ovog teksta nalaze se bitne informacije o načinu online ugovaranja osiguranja kao i informacije o bezbjednosti online ugovaranja te Vas molimo da ih pažljivo pročitate prije samog online ugovaranja.

Podaci o osiguravaču

Osiguravač je Premium osiguranje a.d. sa sjedištem u Banjoj Luci, ul. Mladena Stojanovića 111, JIB 4404327520006, registrovano kod Okružnog suda u Banjoj Luci, MBS 57-02-0002-18. Osiguravač obavlja djelatnost neživotnih osiguranja na osnovu dozvole izdate od strane nadležnog regulatora.

Obaveza dostavljanja tačnih podataka

Ugovarač osiguranja je obavezan da tokom korištenja webshopa Premium osiguranja a.d. dostavi istinite i tačne podatke. Premium osiguranje a.d. ne snosi bilo kakvu odgovornost za unos nepotpunih ili neispravnih podatka od strane ugovarača osiguranja u procesu kupovine putem webshop aplikacije. Ugovarač osiguranja/kupac je obavezan da prilikom popunjavanja svojih podataka upiše tačnu e-mail adresu jer se polisa osiguranja zajedno sa opštim uslovima osiguranja i potvrde o plaćanju dostavlja putem e-mail adrese, te Premium osiguranje a.d. neće snositi odgovornost zbog unosa netačnih podataka.

Pravne regulative

Na ugovore osiguranju primjenjuju se:
– pozitivni propisi Bosne i Hercegovine
– opšti uslovi osiguranja za odabranu vrstu osiguranja.

Način plaćanja

Plaćanje premije osiguranja se vrši prilikom online ugovaranja osiguranja unosom podataka putem Monri procesora plaćanja. Plaćanje je omogućeno putem kartica MasterCard®, Maestro® i Visa ®.

Sigurnost plaćanja

Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana upotrebom SSL enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi sprečavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prenosa.

Time je omogućen siguran prenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računara/uređaja i Monri servisa, te obratno.

Premium osiguranje a.d. ne pohranjuje brojeve kreditnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlaštenim osobama.

Zaključenje polise
Samom uplatom premije osiguranja putem webshop aplikacije smatra se da je ugovoreno osiguranje, odnosno da je zaključena polisa osiguranja. Polisa osiguranja, uslovi osiguranja i potvrda o izvršenoj uplati premije osiguranja dostavljaju se ugovaraču putem e-mail adrese.

Informacije i pritužbe

U slučaju poteškoća tokom online ugovaranja osiguranja ili u slučaju grešaka u polisi osiguranja potrebno je kontaktirati osiguravača putem e-mail adrese: podrska.webshop@premiumosiguranje.com ili putem telefona na broj: 065/062-258.

Vrijeme trajanja ugovora o osiguranje

Ugovor o osiguranju obavezuje na rok na koji je sklopljen odnosno na čitavo vrijeme njegovog trajanja.

Rješavanje sporova

Sva lica koja svoj pravni interes crpe iz Ugovora o osiguranju, nastojaće sve svoje eventualne sporove sa Osiguravačem, koji proizlaze ili su u vezi sa ugovorom o osiguranju, riješiti sporazumno vansudskim putem. U slučaju nepostizanju sporazumnog rješevanja spora zainteresovano lice može pokrenuti parnični postupak pred nadležnim sudom.

Nadzorni organ

Nadzor nad poslovanjem osiguravača vrše Agencija za osiguranje Republike Srpske i Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

Zaštita ličnih podataka

Osiguravač obrađuje podatke o ugovaraču osiguranja/osiguraniku u svrhu realizacije ugovora o osiguranju i ispunjavanja obaveza predviđenih važećim propisima, kao i promovisanja drugih proizvoda Osiguravača.

Ugovarač osiguranja/osiguranik ima pravo da se informiše o podacima koje Osiguravač vodi o njemu i ima pravo i obavezu da od Osiguravača zahtjeva ispravku, dopunu i ažuriranje podataka koji se odnose na njega.

Podatke o ugovaraču osiguranja/osiguraniku mogu koristiti zaposleni kod Osiguravača, reosigurajuća društva sa kojima Osiguravač ima zaključen ugovor o reosiguranju, kao i zaposleni kod drugih lica i/ili institucija kojima Osiguravač dostavlja podatke shodno zakonskim propisima ili ugovornim obavezama.

Ugovarač osiguranja/osiguranik ima pravo da svoj ranije dat pristanak na obradu podataka u druge svrhe osim u svrhu zaključenja i ispunjenja ugovora, opozove. U slučaju da ugovarač osiguranja/osiguranik želi da opozove svoj pristanak, dužan je da obavještenje o tome dostavi Osiguravaču u pisanoj formi. Osiguravač je dužan da nakon primljenog obavještenja ugovarača osiguranja/osiguranika o opozivu ranije datog odobrenja u druge svrhe osim u svrhu zaključenja i ispunjenja ugovora, podatke o njemu briše.

Saglasnost za obradu ličnih podataka

Zaključivanjem polise osiguranja putem websopa potvrđuje da je obavješten i saglasan sa gore navedenim, te saglasnost data na ovaj način, predstavlja pravni osnov Premium osiguranje a.d. Banja Luka za obradu i prikupljanje podataka o ličnosti ugovarača osiguranja/osiguranika, shodno odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka.