PRITUŽBE

Kako uložiti prigovor

Saznajte kako možete uložiti prigovor na rješavanje odštetnog zahtjeva. Ukoliko smatrate da postoje opravdani razlozi za drugačije rješavanje odštetnog zahtjeva možete nam dostaviti popunjen i potpisan obrazac pritužbe.

Način podnošenja pritužbe

Pritužba se može podnijeti poštom – na adresu sjedišta Društva, Mladena Stojanovića 111a, 78000 Banja Luka, sa naznakom Direkcija za osiguranje, ili elektronskom poštom – na adresu: info@premiumosiguranje.com

Rok za podnošenje pritužbe

1) Pritužba se može podnijeti u roku od 15 dana od dana kada je podnosilac pritužbe primio odluku Društva na koju podnosi pritužbu, odnosno od dana kada je saznao za postupanje Društva koje je razlog pritužbe.

2) Pritužba se ne može podnijeti ako je od dana kada se desio događaj ili je nastupila činjenica na koju se pritužba odnosi, proteklo više od jedne godine.

Obavezan sadržaj pritužbe

1) ime i prezime i adresa podnosioca pritužbe ako je fizičko lice ili njegovog zakonskog zastupnika, odnosno firma, sjedište i ime i prezime odgovorne osobe podnosioca pritužbe koji je pravno lice.

2) razlog pritužbe i zahtjev podnosioca pritužbe

3) dokazi kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe kada ih je moguće priložiti, a može sadržavati i isprave koje nisu razmatrane u postupku u kojem je donesena odluka zbog koje se pritužba podnosi kao i prijedlog za izvođenje dokaza

4) datum podnošenja pritužbe i potpis podnosica pritužbe odnosno lica koja ga zastupa

5) punomoć za zastupanje, kada je pritužba podnesena po punomoćniku.