ODGOVORNOST

Osiguranje od odgovornosti

Preduzeća su svaki dan izložena različitim vrstama rizika koji nerijetko mogu dovesti u pitanje njihov opstanak. Uprkos namjeri da se posao obavlja bez grešaka, a u skladu sa definisanim propisima struke i pravilima poslovanja, najmanji incidenti često mogu dovesti do odštetnih zahtjeva ili čak sudskih tužbi koje mogu nanijeti ogromne finansijske gubitke.

Premium osiguranje vam pruža mogućnost zaštite od odgovornosti prema trećim licima, kako u domenu opšte, tako i profesionalne odgovornosti.

Osiguranje opšte odgovornosti
Ovim osiguranjem pokrivena je odgovornost za štete pričinjene trećim licima usljed iznenadnog događaja, a koji nije proistekao iz obavljanja profesionalne djelatnosti.

Ako se posebno ugovori, osiguranje se odnosi na odgovornost za „čisto finansijske štete” tj. štete koje nisu nastale ni povredom tijela ili zdravlja nekog lica, niti oštećenjem odnosno uništenjem stvari.

Osiguranje se također može odnositi na odgovornost za štete, koje zaposleni pretrpi na radu ili u vezi sa radom, ukoliko se tako ugovori.

Profesionalna odgovornost

Osiguranje od profesionalne odgovornosti štiti osiguranika od zahtjeva trećih lica za štetu koju može uzrokovati tokom obavljanja svojih poslova.

Ovo osiguranje je namijenjeno:

  • advokatima
  • revizorima
  • sudskim vještacima
  • ljekarima
  • izvođačima građevinskih radova
  • turističkim agencijama i sl.

Drugo u ponudi

Osiguranje stana i kuće, sve vaše brige preuzima Premium osiguranje.

Zaštite imovinu i biznis kroz paket osiguranja malih i srednjih preduzeća.

Da je roba sigurna na putu brine se naša polisa osiguranja robe u prevozu.